Vedtægter

Vedtægter for Rødding Bio.


§ 1. Navn og hjemsted.
Rødding Bio er en forening med hjemsted i Vejen kommune.


§ 2. Formål.
1. at drive biograf i Rødding Centret.
2. at lave kulturelle arrangementer på egen hånd eller sammen med andre grupper eller
foreninger, enten i forbindelse med film eller som selvstændige arrangementer.
3. at stille biografsalen til rådighed for andre grupper eller foreninger, når det er foreneligt
med biografens drift.


§ 3. Ejerforhold.
Vejen kommune ejer bygningen. Inventar, udstyr og drift påhviler Rødding Bio.


§ 4. Medlemmer.
Som medlemmer kan optages alle, der kan tilslutte sig foreningens formål.


§ 5. Foreningens ledelse.
1. Foreningen ledes af en bestyrelse, der består af 7 medlemmer. I ulige år vælges 4 medlemmer, i lige år vælges 3. Valgperioden er 2 år.
2. Der føres protokol over bestyrelsens beslutninger.
3. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
4. Bestyrelsen ansætter og afskediger personale.
5. Ansatte kan ikke vælges til bestyrelsen.
6. Bestyrelsen skal indgå en samarbejdsaftale med Rødding Centrets ledelse om forskellige
servicefunktioner.


§ 6. Generalforsamling.
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden den 1. april og indkaldes med 2 ugers
varsel via e-mail til medlemmerne og ved opslag på hjemmesiden.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Godkendelse af det reviderede regnskab
4. Budget for det kommende år og fastsættelse af kontingent.
5. Indkomne forslag.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
7. Valg af 2 suppleanter.
8. Valg af 1 revisor for 2 år.
9. Evt.
Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal indsendes til
bestyrelsen senest 10 dage før generalforsamlingen afholdes.
Alle beslutninger på generalforsamlingen træffes ved almindeligt flertal, bortset fra
bestemmelserne i §8 og §11.
Der kan ikke stemmes med fuldmagt.


§ 7. Ekstraordinær generalforsamling.
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes når over halvdelen af bestyrelsen eller ¼ af
medlemmerne fremsætter ønske herom.
Bestyrelsen indkalder straks til ekstraordinær generalforsamling med 2 ugers varsel.
Indkaldelse med dagsorden sker via e-mail til medlemmer, og ved opslag på hjemmesiden.


§ 8. Vedtægtsændringer.
Forslag til ændring af vedtægter skal fremgå af dagsorden til generalforsamling.
Ændringer kræver, at mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for ændringerne.


§ 9. Hæftelse og tegning.
For foreningens forpligtelser hæfter alene foreningens formue.
Foreningen tegnes af formanden alene eller af 2 bestyrelsesmedlemmer.

§ 10. Regnskabsår og revision.
Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. Regnskabet revideres af de 2 valgte revisorer.


§ 11. Opløsning.
Beslutning om opløsning af foreningen kræver, at mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer på
to på hinanden følgende generalforsamlinger stemmer for opløsning.
Ved opløsning af foreningen, skal foreningens midler anvendes til kulturelle formål i Vejen
Kommune.


Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 25. september 2002 og med driftsansvar
for biografen fra d. 1. januar 2003.

Vedtaget på generalforsamlingen den 29. marts 2007.

Vedtaget på generalforsamlingen den 29. februar 2024.