Vedtægter

Vedtægter for Rødding Bio.


§ 1. Navn og hjemsted.
Rødding Bio er en forening med hjemsted i Vejen kommune.


§ 2. Formål.
1. at drive biograf i Rødding Centret.
2. at lave kulturelle arrangementer på egen hånd eller sammen med andre grupper eller
foreninger, enten i forbindelse med film eller som selvstændige arrangementer.
3. at stille biografsalen til rådighed for andre grupper eller foreninger, når det er foreneligt
med biografens drift.


§ 3. Ejerforhold.
Vejen kommune ejer bygningen. Inventar, udstyr og drift påhviler Rødding Bio.


§ 4. Medlemmer.
Som medlemmer kan optages alle, der kan tilslutte sig foreningens formål.


§ 5. Foreningens ledelse.
1. Foreningen ledes af en bestyrelse, der består af 7 medlemmer. Det første år vælges 4 medlemmer, året efter vælges 3. Valgperioden er 2 år.
2. Der føres protokol over bestyrelsens beslutninger.
3. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
4. Bestyrelsen ansætter og afskediger personale.
5. Ansatte kan ikke vælges til bestyrelsen.
6. Bestyrelsen skal indgå en samarbejdsaftale med Rødding Centrets ledelse om forskellige
servicefunktioner.


§ 6. Generalforsamling.
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden den 1. april og indkaldes med 2 ugers
varsel med brev til medlemmerne og ved annonce i Ny Tirsdag.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Godkendelse af det reviderede regnskab
4. Budget for det kommende år og fastsættelse af kontingent.
5. Indkomne forslag.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
7. Valg af 2 revisorer, hvoraf den ene afgår efter 1. år.
8. Evt.
Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal indsendes til
bestyrelsen senest 10 dage før generalforsamlingen afholdes.
Alle beslutninger på generalforsamlingen træffes ved almindeligt flertal, bortset fra
bestemmelsen i § 11.
Der kan ikke stemmes med fuldmagt.


§ 7. Ekstraordinær generalforsamling.
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes når over halvdelen af bestyrelsen eller ¼ af
medlemmerne fremsætter ønske herom.
Bestyrelsen indkalder straks til ekstraordinær generalforsamling ved annonce i Ny Tirsdag
med 2 ugers varsel.


§ 8. Vedtægtsændringer.
Forslag til ændring af vedtægter skal fremgå af dagsorden til generalforsamling.


§ 9. Hæftelse og tegning.
For foreningens forpligtelser hæfter alene foreningens formue.
Foreningen tegnes af formanden alene eller af 2 bestyrelsesmedlemmer.

§ 10. Regnskabsår.
Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.


§ 11. Opløsning.
Beslutning om opløsning af foreningen kræver, at mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer på
to på hinanden følgende generalforsamlinger stemmer for opløsning.
Ved opløsning af foreningen, skal foreningens midler anvendes til kulturelle formål i Vejen
Kommune.Således revideret på generalforsamling den 29. marts 2007.